Jakie są stopnie awansu nauczyciela?

0

nauczycielNauczyciel, podobnie jak pracownik biura czy fabryki, może awansować. Oto stopnie awansu, jakie przechodzi nauczyciel:

Nauczyciel stażysta

Początkujący nauczyciel ma stopień nauczyciela stażysty. Rozpoczynając pracę, automatycznie ubiega się o stopień nauczyciela kontraktowego, jego staż rozpoczyna się z dniem nawiązania stosunku pracy (1 września) i trwa dziewięć miesięcy. Dyrektor szkoły/przedszkola przydziela nauczycielowi stażyście opiekuna stażu spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych (a gdy takich w szkole nie ma, może być kontraktowy) i od tego momentu nauczyciel stażysta przygotowuje swój plan rozwoju zawodowego i realizuje go. Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego. Oceny dorobku zawodowego zaś dokonuje dyrektor szkoły/przedszkola, po zapoznaniu się z projektem oceny przygotowanym przez opiekuna, a także po konsultacji z radą rodziców. Jest możliwość odwołania się od oceny.  Po otrzymaniu pozytywnej oceny nauczyciel stażysta ma czas 14 dni na złożenie do dyrektora szkoły/przedszkola wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.

Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel kontraktowy ubiega się o stopień nauczyciela mianowanego – staż rozpoczyna się 1 września składając wniosek u dyrektora szkoły/przedszkola i trwa 2 lata i 9 miesięcy. Podobnie jak w przypadku nauczyciela stażysty, nauczycielowi kontraktowemu przydziela się opiekuna stażu (nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego), który przygotuje projekt oceny dorobku nauczyciela za staż. Po zapoznaniu się z owym projektem i konsultacji z radą rodziców, dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego. Oczywiście, od oceny negatywnej nauczyciel może się odwołać. Jeśli jest negatywna, staż przedłuża się o 9 miesięcy. Jeśli jest pozytywna, nauczyciel w ciągu 14 dni składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Jeśli nauczyciel zda egzamin, otrzymuje stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel mianowany odbywa staż na nauczyciela dyplomowanego na własną prośbę.   Podczas trwania stażu oceniane są w szczególności: podejmowane przez nauczyciela działania mające na celu doskonalenie warsztatu oraz metod pracy, a także doskonalenia umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Nauczyciel powinien realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły/przedszkola oraz pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi. Nauczyciel ubiegający się o miano nauczyciela dyplomowanego powinien wykorzystywać w pracy technologie informacyjne i komunikacyjne, dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz prowadzić otwarte zajęcia, w szczególności dla stażystów i nauczycieli kontraktowych. Do jego obowiązków należy realizacja co najmniej 3 zadań z listy obowiązków wymienionych poniżej:

  • opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
  • wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
  • poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
  • uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
  • wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
  • uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
  • Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here