Wypadek przy pracy – główne obowiązki pracownika i pracodawcy, świadczenia

0

bhp1Wypadek przy pracy jest to wydarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, ściśle związane z pracą, którego skutkiem jest uraz lub śmierć.

Za wypadek w pracy uważa się także wypadek podczas drogi z pracy do domu i na odwrót, o ile droga pokonywana przez pracownika nie była przerwana i była najkrótszą możliwą drogą. Dopuszcza się odstępstwo od drogi najkrótszej i nieprzerwanej w przypadkach uzasadnionych  życiowo, np. gdy matka po drodze z pracy do domu musi odebrać dziecko z przedszkola, żłobka, gdy pracownik zajedzie do sklepu bądź restauracji celem spożycia obiadu itp. lub w przypadku gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla pracownika najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych.

W następstwie wypadków przy pracy pracownikowi oraz jego najbliższej rodzinie przysługują świadczenia, wypłacane z tzw. ubezpieczenia wypadkowego. Świadczenia wypadkowe wypłacane są pracownikom, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz członkom rodzin pracowników zmarłych wskutek wypadku lub choroby zawodowej.

Świadczenia nie przysługują pracownikowi jeśli w trakcie wypadku znajdował się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, jeśli wykonywał pracę nieleżącą w jego gestii, jeśli w sposób rażący naruszył swoje obowiązki wobec pracodawcy.

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan zdrowia na to pozwala, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o wypadku swojego przełożonego, natomiast przełożony pracownika jest zobowiązany zorganizować pierwszą pomoc, zabezpieczyć miejsce wypadku oraz zawiadomić o zajściu inspektora bhp i kierownika komórki. Obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy ma każdy pracownik, który zauważył takie zdarzenie w zakładzie pracy. Zgłoszenie wypadku powinno wpłynąć do przełożonego osoby poszkodowanej i powinno być dokonane w formie pisemnej.

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu uległ ubezpieczony będący pracownikiem, następuje w trybie określonym przepisami Kodeksu pracy. Bezpośrednio po otrzymaniu informacji o zaistniałym wypadku pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy, który bada okoliczności i przyczyny wypadku oraz ustala czy wypadek pozostaje w związku z pracą.

Zespół powypadkowy ma obowiązek:

 • wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego
 • dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych
 • sporządzić fotografie miejsca wypadku
 • zgromadzić informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku
 • zasięgnąć opinii lekarza, w szczególności sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami
 • dokonać prawnej kwalifikacji wypadku

Zespół powypadkowy, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, sporządza:

 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (protokół powypadkowy) — w przypadku pracownika lub
 • kartę wypadku — w przypadku osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

 • zasiłek chorobowy
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek wyrównawczy
 • jednorazowe odszkodowanie
 • renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa
 • renta rodzinna
 • dodatek pielęgnacyjny
 • dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej

Dokładniej na temat świadczeń związanych z wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi można poczytać w:

 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. nr 199, poz. 1674 z późn. zm.)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here