Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

0

Od opłat abonamentowych zwolnione są:

  • osoby, co do których orzeczono o: zaliczeniu do I grupy inwalidów lub całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby, które ukończyły 75 lat,
  • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną,
  • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
  • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%. Określone wyżej zwolnienia nie przysługują osobą, które pozostaję we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 rok życia, niespełniającymi warunków do uzyskania tych świadczeń.

1 marca 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z 13 czerwca 2008 roku o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych. Wspomniana nowelizacja rozszerzyła grupę osób, które nie muszą płacić abonamentu RTV:

  • emerytów, którzy ukończyli 60 lat, a ich emerytura nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa GUS,
  • bezrobotnych, na podstawie zaświadczenia z właściwego urzędu pracy o posiadania statusu bezrobotnego,
  • uprawnionych do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
  • osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego,
  • osoby spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Mowa o osobach, których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł brutto.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here